New Lessons in February

Arabic

Arabic Webcasts: News in Simplified Arabic – آخر الأخبار باللغة العربية المبسطة
The News in Simplified Arabic is posted to the web twice monthly and delivers a survey of the previous two weeks’ news in simplified standard Arabic. Listeners of Voice of America’s “Special English” broadcasts will recognize the slightly slower rate of speech and textual redundancy which characterize these webcasts. Copyright information. Users may download both the written and audio versions of the exercises, copy them, and redistribute them. The only restriction is that the material must be cited: “The News in Simplified Arabic, a project of the National Capital Language Resource Center: www.nclrc.org.”
Lessons in Collection: 10, New This Month: 5
Egyptian Songs أغنيات مصرية
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Le Petit Prince in Egyptian Arabic – الأمير الصغير
Le Petit Prince is in the public domain in Canada. Le Petit Prince, first published in 1943, is a novella and the most famous work of the French aristocrat writer, poet and pioneering aviator Antoine de Saint-Exupéry. The novella is both the most read and translated book in the French language, and was voted the best book of the 20th century in France, maintaining sales of over one million copies per year worldwide. Translated into more than 250 languages and dialects, with sales totaling more than 200 million copies, it has become one of the best-selling books ever published.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
The Holy Quran – القرآن الكريم
(No description)
Lessons in Collection: 58, New This Month: 58

Chinese

Hiyoko Zhongwen
(No description)
Lessons in Collection: 6, New This Month: 3
My writings 3
This is my second collection of “my writing”. Every week my tutor records corrected writings. All these recordings are very helpful because they are quite slow and have enough spaces to repeat each phrase.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 1
Rutgers simplified Chinese lessons
The source of this collection is freely available online via Rutgers university: http://chinese.rutgers.edu/content_cs.htm
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
你好 nǐhǎo
zhè jié kè jiǎng lǐ mào yòng yǔ jiǎn dān liǎo jiě pīnyīn 这 节 课 讲 礼 貌 用 语。简 单 了 解 拼音。
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
汉语教程 第 三 册 下
对 汉语 本科 系列 教材
Lessons in Collection: 18, New This Month: 12
自我介绍(zìwǒjièshào)
这一课我们学习怎么做自我介绍。 In this lesson , we will learn to make a self- introduction in Chinese!
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
连安教汉语
连安禾夏创作的汉语课程。
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Czech

FSI Language Course
This Czech course comes from the website http://fsi-language-courses.org/Content.php?page=Czech There you can find the whole course book. I have not shared everything from the course book. There are also some exercises in the book. I have shared only the dialogues from there. If you are interested in some exercises, have a look at the course book: http://fsi-language-courses.org/Courses/Czech/FAST/FSI%20-%20Czech%20FAST%20-…
Lessons in Collection: 53, New This Month: 26
Mnou opravené a posléze namluvené texty
Zde se nacházejí texty, které byly mnou opraveny a následně nahrány. Jsou to tedy texty studentů, kterým jsem opravený text následně nahrál. Jsou tu i lekce, které byly nahrány i někým jiným.
Lessons in Collection: 17, New This Month: 2
Spontální monology o rutinních věcech
Můžete poslouchat monology, které jsem nahrál bez jakékoliv přípravy nebo čtení textu nahlas jako to obvykle dělán. Můžete slyšet přirozenou češtinu, tak si to užijte. Spontaneous monologues about routine stuff. You can listen to monologues that I have recorded without any preparation or reading out texts as I usually do. You can hear the natural Czech language, so Enjoy it! 🙂
Lessons in Collection: 28, New This Month: 1
Vše podstatné z českých dějin
On-line text, který má přiblížit českou historii nenásilným a čtivým způsobem. Neboť “dějiny jsou svědky času, živou pamětí, učitelem života a poslem minulosti”. Je zde pokryto období od příchodu prvních Slovanů až po rozdělení Československa v roce 1992.
Lessons in Collection: 16, New This Month: 16

Dutch

RTV Rijnmond met VIDEO
RTV Rijnmond heeft hun vriendelijke toestemming gegeven om de videos van hun youtube channel te delen op LingQ. RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland-Zuid. http://www.rijnmond.nl/ en http://www.youtube.com/user/rtvrijnmond?feature=watch 
Lessons in Collection: 41, New This Month: 18

English

A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Amelia Earhart: First Woman to Fly Across the Atlantic Alone
VOA Special English
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Breaking News English .com
http://www.newsenglishlessons.com/ Free ready-to-use EFL / ESL lesson plans in Word and PDF. Graded news articles, listening, podcast, and communicative activities. This collection is provided from Sean Banville, the administrator of BreakingNewsEnglish.com. Thank you, Sean.
Lessons in Collection: 85, New This Month: 10
CONVERSATIONS WITH EVGUENY
This collection consists of conversations that Evgueny40 from St Petersburg has had with English and German native speakers from different countries where these languages are native. You can listen to and compare different accents and different lifestiles. I believe that after listening to these conversations we will get to know each other better and enjoy studying these languages together.
Lessons in Collection: 10, New This Month: 8
Easy English
Easy English is a collection for those who are having difficulty with listening to fluent or native speakers of english start building a solid foundation for communication. The content is always read 3 times, normal speed, slow speed, and finally at a conversational speed. The content will talk about the daily life of people in america.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
EnglishLingQ
Learn English and be entertained as you listen to Mark, Steve and guests from their home in Vancouver, Canada. Topics include anything and everything, current events, the weather, Vancouver, language learning, you name it… Study the full transcripts of all episodes at LingQ.com
Lessons in Collection: 216, New This Month: 1
Gangs
Jeanie talks about why people join gangs.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Helen Keller : Life is an adventure
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Koko’s blog: My trip to Japan from January 4-25.
Koko tells about his travels to Japan recently and his experiences returning to Japan since 2005.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Listen to English
This podcasts will help you to improve your English vocabulary and pronunciation and your listening skills. British English!
Lessons in Collection: 107, New This Month: 1
Out of the Darkness (story excerpt)
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Spoken word Poetry.
Spoken word is a form of poetry that often uses alliterated prose or verse and occasionally uses metered verse to express social commentary. Traditionally it is in the first person, is from the poet’s point of view and is themed in current events. In entertainment, spoken word performances generally consist of storytelling or poetry, exemplified by people like Hedwig Gorski and Gil Scott Heron, the lengthy monologues by Spalding Gray, and improvising ranters/commentators like Henry Rollins.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Spotlight January/2012
(No description)
Lessons in Collection: 11, New This Month: 6
teatime-mag
http://www.teatime-mag.com/
Lessons in Collection: 11, New This Month: 1
TED Talks
TED was founded in 1984, and the conference was held annually from 1990 in Monterey, California. TED’s early emphasis was largely technology and design, consistent with a Silicon Valley center of gravity. They address an increasingly wide range of topics within the research and practice of science and culture. Past presenters include Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, educator Salman Khan, Google founders Larry Page and Sergey Brin, and many Nobel Prize winners.
Lessons in Collection: 92, New This Month: 5
The Classroom VOA
(No description)
Lessons in Collection: 7, New This Month: 7
The Making of a Nation
The MAKING OF A NATION, a VOA Special English program about the history of the United States.
Lessons in Collection: 186, New This Month: 140
The Story of the Greek People
The story of the Greeks retold for children (1906).
Lessons in Collection: 21, New This Month: 3
Victorian house
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
VOA News in Special English 2012
(No description)
Lessons in Collection: 32, New This Month: 29
VOA Special English News 2011-2012-3
VOA Special English news and feature programs are broadcast every day of the year. You can search for stories since 2002.
Lessons in Collection: 123, New This Month: 2
What Causes Tsunami?
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Zen Habits
Zen Habits is about finding simplicity in the daily chaos of our lives. It’s about clearing the clutter so we can focus on what’s important, create something amazing, find happiness.
Lessons in Collection: 29, New This Month: 2

French

Conversations avec Serge et Marguerite
retrouvez les accents québécois et français au travers de nos conversations
Lessons in Collection: 29, New This Month: 7
Le journal en français facile6
Un journal qui présente l’actualité avec des mots simples et explique les événements dans leur contexte.
Lessons in Collection: 61, New This Month: 2
Le Mystère de la chambre jaune
Le Mystère de la chambre jaune est un roman policier de Gaston Leroux publié la première fois dans le supplément littéraire de l’Illustration à partir du 7 septembre au 30 novembre 1907 et en volume en 1908. Il est l’un des modèles des romans de type « énigme en chambre close ». Le grand succès de ce roman tient, au-delà de son intrigue, aux quelques éléments surréalistes et poétiques. Ils feront notamment l’admiration de Jean Cocteau, qui en signera la préface.
Lessons in Collection: 30, New This Month: 7
Les “enfants-soldats” de la République démocratique du Congo
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
_M_
(No description)
Lessons in Collection: 10, New This Month: 10
VERNE, Jules – Voyage au centre de la Terre
(No description)
Lessons in Collection: 32, New This Month: 9

German

Ab jetzt lerne ich Deutsch! Annas Tagebuch
Click on the title of this collection to start with item 30.00! The fictive person “Anna” is telling her diary what happened to her. These lessons are also available as dialogues in the Collection “Ab jetzt lerne ich Deutsch! Privat!”, so you can easily repeat and build up vocabulary. Starte mit Lektion 30.00! Hier erzählt die fiktive Person “Anna” ihrem Tagebuch, was sie so erlebt hat. Diese Beiträge gibt es auch in Dialogform in der Sammlung “Ab jetzt lerne ich Deutsch! Privat!”. Copyright Vera Ihrig.
Lessons in Collection: 22, New This Month: 1
Ab jetzt lerne ich Deutsch! Auf Reisen – Traveling
Das ist eine Sammlung für Anfänger mit wenigen Vorkenntnissen. Hier finden sich viele kleine Dialoge mit Situationen, die sich auf Reisen ergeben. Die Dialoge werden vor allem von mir, meiner Tochter, meiner Schwester und ein paar Freunden gesprochen. Ziel ist es, den Grundwortschatz zu erweitern und notwendige Gespräche auf Reisen führen zu können. Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. // This collection is for Beginner with low knowledge. This collection contains some conversation which could happen if you travel. This collection contains mostly short dialogs spoken by myself, my sister, my daughter and some friends. This collection will be expanded. Take sometimes a look at this collection! The collection is copyright by Vera Ihrig.
Lessons in Collection: 16, New This Month: 1
Ab jetzt lerne ich Deutsch! Privat!
Easy German content for beginners! Click on the title of this collection to start with item 20.01! This collection contains mostly short dialogs spoken by myself, my sister, my daughter and others. This collection continuos “Ab jetzt lerne ich Deutsch! German Now!”. This collection will be expanded. Look back from time to time for updates. Copyright Vera Ihrig. Content contributed by Tutor Vera. I am looking forward helping you with your German. Einfaches Deutsch für Anfänger. Klicke auf den Titel dieser Sammlung und starte mit Lektion 20.01! Diese Sammlung umfasst vor allem kleine Dialoge gesprochen von mir, meiner Tochter, meiner Schwester und Anderen. Diese Sammlung ist die Fortsetzung von “Ab jetzt lerne ich Deutsch! German Now!”. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen.
Lessons in Collection: 54, New This Month: 2
Deutsch lernen mit kurzen Texten
English translation available! Deutsch lernen mit kurzen Texten. Die Ideen dazu stammen von Piotr’s Blog zum Polnisch lernen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Genehmigung, seine Ideen verwenden zu dürfen. Die Geschichten wurden von mir leicht modifiziert und für Deutsch angepasst. Wenn Dir die Geschichten gefallen, würde ich mich über eine Spende von Punkten sehr freuen. Du kannst das auf meinen Profil tun: http://www.lingq.com/profile/VeraI/ // Learn German with short texts. The ideas for these lessons origins from Piotr’s Polish learning blog. Thank you very much Piotr for the permission to use them. I’ve translated and slightly modified them for German. If you appreciate my lessons, I would be pleased if you reward me with gift points. You can do this on my profile: http://www.lingq.com/profile/VeraI/
Lessons in Collection: 6, New This Month: 6
Digitale Gesellschaft
Die Texte dieser Sammlung stammen von der Webseite des Digitale Gesellschaft e.V. Sie sind gesprochen von unserem Mitglied Vera Ihrig. Der Digitale Gesellschaft e.V. setzt sich für die Rechte der Internetnutzer ein. Alle Inhalte dieser Sammlung stehen unter CC-BY-SA. Details dazu: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
Lessons in Collection: 10, New This Month: 8
Drei Minuten für Ihre Gesundheit
Der Podcast „3 Minuten für Ihre Gesundheit“ liefert Gesundheit zum Hören. Er informiert zu Gesundheitsthemen, die jeden von uns tagein, tagaus beschäftigen – von A wie Arthrose bis Z wie Zucker.
Lessons in Collection: 26, New This Month: 2
Einfache Geschichten
Einfache Geschichten. Die Ideen dazu stammen von Piotr’s Blog zum Polnisch lernen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Genehmigung, seine Ideen verwenden zu dürfen. Die Geschichten wurden von mir leicht modifiziert und für Deutsch angepasst. Und ich erzähle dieselbe Geschichte manchmal aus verschiedenen Perspektiven. Wenn Dir die Geschichten gefallen, würde ich mich über eine Spende von Punkten sehr freuen. Du kannst das auf meinen Profil tun: http://www.lingq.com/profile/VeraI/ // Simple stories. The ideas for these lessons origins from Piotr’s Polish learning blog. Thank you very much Piotr for the permission to use them. I’ve translated and slightly modified them for German. Additionally I tell the storied sometimes from different perspectives. If you appreciate my lessons, I would be pleased if you reward me with gift points. You can do this on my profile: http://www.lingq.com/profile/VeraI/
Lessons in Collection: 12, New This Month: 8
GEOaudio
GEOaudio: Mit den Ohren reisen. Deutschlands erfolgreichster Reise-Podcast.
Lessons in Collection: 56, New This Month: 1
GESPRÄCHE MIT EVGUENY
Sie finden in dieser Sammlung einige Gespräche, die Evgueny40 aus Sankt Petersburg mit Muttersprachlern auf Deutsch und Englisch führt. Ich glaube, dass wir nach solchen Gesprächen einander besser kennen lernen können. Guten Tag, liebe Freunde!.. Und viel Glück beim Sprachlernen!
Lessons in Collection: 3, New This Month: 2
Nachrichten – kurz und einfach
Regelmäßig erscheinen hier kurze, einfach formulierte und langsam gesprochene Nachrichten aus Deutschland und aller Welt für Anfänger. Diese Sammlung unterliegt dem Urheberrecht und dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen.
Lessons in Collection: 40, New This Month: 32
Nikolai Wassiljewitsch Gogol — Die Nase
Erstdruck in: Sovremennik, Petersburg 1836. Hier nach der Übers. v. Wilhelm Lange, Stuttgart: Reclam-Verlag, 1952.
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Vera’s Diary for beginners
Easy German content for beginners! Easy words, and slowly spoken! This collection is for Beginners with a low knowledge. The target is to get a basic vocabulary. This collection will be expanded. Look back from time to time for updates. For some lessons is an equivalent English lesson available. Check http://www.lingq.com/learn/en/store/40424/. Copyright by Vera Ihrig. Einfaches Deutsch für Anfänger mit geringen Kenntnissen! Einfache Worte, langsam gesprochen! Ziel ist es, ein Basis-Vokabular aufzubauen. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis.
Lessons in Collection: 102, New This Month: 1
Veras Tagebuch
Hier erzähle ich von Dingen, die ich erlebt habe. Ich erzähle hier Begebenheiten, von denen ich auch in “Veras diary for beginners” erzähle, aber ausführlicher, mit mehr Wortschatz, komplexeren Strukturen und natürlich sind die Beiträge hier auch schneller gesprochen. Diese Sammlung ist geeignet für gute Beginner 2 oder ab Mittelstufe. Sind Dir die Texte zu schwer? Dann versuche es doch einmal mit “Vera’s Diary for beginners”. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen. Inhalt erstellt für LingQ durch Tutorin Vera. Ich freue mich, wenn ich dir beim Erlernen von Deutsch helfen kann. Content contributed by Tutor Vera. I am looking forward helping you with your German.
Lessons in Collection: 90, New This Month: 1
Veras USA-Reisetagebuch
Ich berichte von unserer Reise in die USA. Die passenden Bilder dazu gibt es auf meinem Reiseblog http://verasreisen.posterous.com/ Diese Sammlung ist geeignet ab Mittelstufe. Die Sammlung wird noch erweitert, also schaue immer mal wieder nach, ob es neue Inhalte gibt! Diese Sammlung unterliegt dem Copyright von Vera Ihrig. Verwendung und Verbreitung nur mit meiner Erlaubnis. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und Anregungen. Inhalt erstellt für LingQ durch Tutorin Vera. Ich freue mich, wenn ich dir beim Erlernen von Deutsch helfen kann.
Lessons in Collection: 28, New This Month: 1
Vorsicht: Persönlichkeitsentwicklung
Warum ist persönliche Veränderung so verdammt schwierig? Podcast von Dipl.-Psych. Roland Kopp-Wichmann
Lessons in Collection: 59, New This Month: 2

Hebrew

1 מענדעלע מוכר ספֿרים) ספר הקבצנים)
(No description)
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Italian

Conversazioni fra Sabina e Michele
Conversazioni a velocità naturale fra Sabina (maryanne) e Michele (mikebond), due utenti italiani di LingQ. Raccomandate per studenti intermedi.
Lessons in Collection: 10, New This Month: 2
Diario di Michele
Pagine di diario scritte appositamente per gli studenti di LingQ.
Lessons in Collection: 20, New This Month: 4
Le mie esperienze con CouchSurfing
Resoconti delle esperienze che ho vissuto viaggiando e ospitando viaggiatori tramite CouchSurfing (www.couchsurfing.org).
Lessons in Collection: 8, New This Month: 2

Japanese

E mails
In this collection, you can find e-mails written in Japanese. I corrected and recorded them. Of course, I got a permission from the authors.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Interview
I found interesting interviews on Youtube.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Netchai News
“Netchai” up-date news. In this collection, I am permitted to share all the articles by Netchai.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
News
A collection of news I found on Youtube.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
日々の出来事(ひびのできごと)
(No description)
Lessons in Collection: 3, New This Month: 1
日本の旅(Japan Trip)
You can find many local cities in Japan, and learn basic phrases trough the real conversation.
Lessons in Collection: 4, New This Month: 1

Korean

Easy Korean
(No description)
Lessons in Collection: 2, New This Month: 1
Korean books for children
방정환(1899∼1931)이 쓰거나 번역한 동화책입니다. The copyright is in the public domain.
Lessons in Collection: 3, New This Month: 3
MUSIC
(No description)
Lessons in Collection: 2, New This Month: 1

Polish

“Z legend dawnego Egiptu” / “A Legend of Old Egypt” – Bolesław Prus
a short story by Bolesław Prus (1847-1912).
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Portuguese

A força do Otimismo
Faça das pedras que encontrares no caminho a escada para alcançar os teus ideais. Nunca desista de lutar,somente quem nunca errou o alvo,é aquele que nunca teve coragem de tentar. Se não errar!não se aprende Se não perder! também não se ganha.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Um Brasileiro recebe as boas vindas ao chegar no Brasil.
Para todos aqueles que querem aprender português e treinar sua pronúncia. Aqui está uma pequena lição da minha língua nativa.
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1

Russian

А.С.ПУШКИН “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”
Этот роман в стихах является энциклопедией русской жизни первой половины 19 века. Яркие герои, персонажи из разных классов русского общества, интересная любовная интрига, меткие размышления о жизни и великолепный русский язык – всё это делает “Евгения Онегина” чрезвычайно важным для всех, кто любит или изучает русский язык.
Lessons in Collection: 6, New This Month: 2
НОВЫЙ РУССКИЙ ПОДКАСТ
В этой коллекции будет целая серия разговоров Стива и Евгения, посвященные различным аспектам русской жизни, русской истории, политики и культуры.
Lessons in Collection: 10, New This Month: 2
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
Небольшие уроки этой коллекции будут полезны как начинающим изучать русский язык, так и тем, кто уже знает основы русского языка, но хотел бы улучшить свои знания практического использования грамматики. В уроках даются краткие, но,по возможности, простые объяснения разных аспектов русской грамматики и приводятся многочисленные примеры. Автор использует свои многолетние наработки в преподавании русского языка иностранцам.
Lessons in Collection: 22, New This Month: 3
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ
Я помню, что мой интерес к английскому языку возник, когда я услышал композиции BEATLS и песни американского певца Френка Синатры. Я знаю также от моих друзей, что песни сыграли большую роль в их изучении иностранных языков, потому что слова вместе с музыкой обладают дополнительной притягательной силой. Вследствие законов авторского права я не могу вам представить здесь современные русские песни(их вы можете найти на You-tube). Но я хочу представить некоторые русские народные песни и романсы, которые достойно входят в русскую национальную культуру и представляют собой часть мирового культурного наследия.
Lessons in Collection: 18, New This Month: 18
Русский Подкаст
Подкасты для тех, кто знает основы грамматики, и хочет улучшить свой русский язык. Автор – Татьяна Климова http://russianpodcast.eu/ (с разрешением на использование)
Lessons in Collection: 85, New This Month: 5

Spanish

100 sonetos de amor y una canción desesperada
Sonetos de amor de pablo neruda…su nombre habla su arte, hablar sobre el, es faltar el respeto, pues este se hace hablar solo.
Lessons in Collection: 5, New This Month: 5
Aprendamos español y ciencias
Aprendamos español mientras aprendemos, acerca de muchos temas interesantes!
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Easy Questions – ¿CÓMO? – A2
Do you need some help with all those interrogative pronouns that we use when we make a question? Here you’ll find a lot of examples of many different ways to ask for things. What, Which, When, Why, How, Who…. In this A2 collection the speed of the speech is more natural.
Lessons in Collection: 13, New This Month: 13
Easy Questions – ¿CUÁNDO? – A2
Do you need some help with all those interrogative pronouns that we use when we make a question? Here you’ll find a lot of examples of many different ways to ask for things. What, Which, When, Why, How, Who…. In this A2 collection the speed of the speech is more natural.
Lessons in Collection: 13, New This Month: 13
Eclesiastés
Bible Reading
Lessons in Collection: 12, New This Month: 11
Libro: Las mil y una noches
Libro: Las mil y una noches: Fonte: http://albalearning.com/audiolibros/#1001
Lessons in Collection: 3, New This Month: 3
Presentación!
Aprender el español de una manera entretenida, y conocer muchos temas junto al hecho de aprender el idioma!
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Radialistas
Short texts with good sound. I use them to learn Spanish before sharing them. Spanish from Latin America (principally Equator) – MissTake. — Producciones radiofónicas en texto y mp3 – http://www.radialistas.net __ [2010/01/12] – Derechos: “Pues los derechos de nuestras producciones son compartidos, así que puedes usarlas y difundirlas sin problemas, sólo no olvides citar la fuente.” – (Jeanneth Cervantes P. Radialistas Apasionadas y Apasionados)
Lessons in Collection: 206, New This Month: 6
Song of Songs
Widsom Literature
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Spanish Dialogues with Guillermo and Mariano
A collection of natural Spanish dialogues with Guillermo and Mariano from Argentina. Lessons cover various topics ranging from celebrations to love to vacations and more.
Lessons in Collection: 10, New This Month: 10
Talk about… sports
(Habla sobre… deportes). You’ll learn lots of vocabulary and phrases with these set of themed collections. They consist of short dialogs covering a specific topic. Be ready to have a rich conversation about sports. (see our other collections “talk about…” for other topics)
Lessons in Collection: 20, New This Month: 20

Swedish

8sidor lättlästa nyheter
http://www.8sidor.se 8 SIDOR är lätt att läsa och lätt att förstå Meningarna är kortare. 8 SIDOR har inga svåra och ovanliga ord. 8 SIDOR förklarar vad som hänt, var det har hänt. och varför det har hänt.
Lessons in Collection: 97, New This Month: 20
Lär att lära
Lär att lära
Lessons in Collection: 11, New This Month: 11

Turkish

Ayşe ve Ali
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en http://www.flickr.com/photos/48110232@N08/4445566233/in/photostream/ DrasticJo
Lessons in Collection: 5, New This Month: 5
FOR REINHARD
(No description)
Lessons in Collection: 2, New This Month: 2
Günlük Yaşam
Every Day Life.
Lessons in Collection: 5, New This Month: 1
İlk Seviye
First stage. / Image courtesy of Leticia Silva Machado. http://www.flickr.com/photos/forever_tissa/2439501471/ Some rights reserved.http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
Lessons in Collection: 8, New This Month: 2
Kelime Hazinesi / Vocabulary
Image courtesy of pyramidtextsonline. http://www.flickr.com/photos/pyramidtexts/3712261302/sizes/m/in/photostream/ Some rights reserved.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Lessons in Collection: 3, New This Month: 3
Piotr’s Page
Corrected writings
Lessons in Collection: 1, New This Month: 1
Short speechs
(No description)
Lessons in Collection: 8, New This Month: 4
Temel Dil Bilgisi
Basic Grammar Image courtesy of 24oranges.nl.http://www.flickr.com/photos/24oranges/4591673776/ Some rights reserved. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Lessons in Collection: 5, New This Month: 3
Turkish LingQ – Eating Out
For beginners. A simple dialogue in a restaurant. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in all languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Collection: 11, New This Month: 3
Turkish LingQ – Who is she?
A simple story in 26 parts. A good place to start learning Turkish. It is a good idea to listen many times to each part. This story is also available in English,Swedish, French, Russian, Italian, Spanish, Japanese, Chinese, Portuguese and German in the Library for those languages. You can use these versions to provide a direct translation. **note: Translations may not be 100% accurate**
Lessons in Collection: 10, New This Month: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.